මා අසල වාහන, 20146 Ashburn Virginia United States of America